Üzletszabályzat

Üzletszabályzat – Általános Szerződési Feltételek


1. Általános rendelkezések

A katona.jegymester.hu Jegymester Kft. által üzemeltett jegymester.hu webáruház aloldala, amely a Katona József Színház Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Színház) előadásaira kínál eladásra jegyeket, bérleteket, termékeket.

A Jegymester Kft. (továbbiakban Eladó) honlapján keresztül a megvásárolni kívánt jegy és bérlet, valamint az online fizetési szolgáltató kiválasztásával a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre Eladó és a választás értékét kiegyenlítő magánszemély vagy cég (továbbiakban Vevő) között, a nyelv-választástól függően magyar vagy angol nyelven. Vevő regisztrációt követően, a vásárlás menetét követve, a vásárlás adatait összesítő jóváhagyó oldalon a Fizetés gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit, egyben jelen üzletszabályzat rendelkezéseit. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét a dokumentált és elektronikusan elmentett vásárlás és az erről kiküldött e-mail igazolja.

Az Üzletszabályzat elfogadásával Vevő a Súgó tartalmának elolvasását és elfogadását is nyugtázza.

2. A szerződés tárgya

Eladó által kiválasztásra és egyúttal vásárlásra felkínált jegyek, bérletek, termékek, melyek tulajdonságai, jellemzői, valamint a vásárlás feltételei a hozzájuk tartozó konkrét oldal(ak)on ismerhetők meg.

3. Szerződő felek azonosítása

Eladó kizárólag a katona.jegymester.hu oldalon kiválasztott, az ott szereplő vásárlási feltételek szerint és a felkínált online fizetési szolgáltató valamelyikének kiválasztásával megvásárolt jegyekért, bérletekért felel.

Vevő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, Eladó ezeknek megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. Vevőnek a regisztráció során lehetősége van adatait ellenőrizni/módosítani, de ezt a sikeres regisztráció után is bármikor megteheti, a Személyes adatok menüpont alatt. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség Vevőt terheli. Eladó a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén Vevő valódiságát jogosult ellenőrizni.

4. Vételár, felszámított díjak

A jegyek, bérletek, termékek mellett feltüntetett ár azok vételára, amely egyúttal tartalmazza az általános forgalmi adót is.

A vételáron felül Vevőnek a következő díjakat kell megfizetnie a jegyértékesítési szolgáltatás ellenértékeként:

· Szállítási költség: postai, GLS és Pick Pack Pont szállítás esetén, összege a Díjtáblázatban található.

· Fizetési szolgáltatás költsége: egyes fizetési szolgáltatások használatának díja, összege a Díjtáblázatban található.

Esetleges visszaváltás, műsorváltozás esetén a fent felsorolt díjak összegét Vevő nem kapja vissza.

5. Fizetési és szállítási feltételek

A fizetendő végösszeg kiegyenlítése a vásárlás végén, Eladó által felkínált, vele szerződésben álló online fizetési szolgáltatókon keresztül történhet, melyek közül Vevőnek lehetősége van választani. A fizetési szolgáltató fizetőoldalán felmerülő esetleges hibákért a Jegymester Kft. nem tud felelősséget vállalni. A Jegymester Kft. jegyértékesítő rendszerének automatikus visszaigazoló e-mailjének kiküldésével, illetve az egyes tranzakcióknak a honlap Személyes adatok/Saját vásárlások menüpontjában való megjelenítésével igazolja az adott vásárlás sikerességét (sikertelenségét). Az automatikus visszaigazoló e-mailt a Vevő által megadott e-mail címre küldjük. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a felelősség Vevőt terheli.

Vevő a vásárlás végén e-jegyet vagy elektronikus utalványt kap. Az elektronikus utalvány a rendezvény látogatására nem használható, azzal szükséges a jegy, bérlet, termék átvétele. Erre az alábbiak szerint nyílik lehetőség:

· Személyesen a Színház által megjelölt helyen. A jegyátvétel helyét a vásárlás végén kapott utalványon is feltüntetjük.

A jegy/bérlet/termék személyes átvétele esetén lehetőség van arra, hogy azt ne a vásárló vegye át. Ebben az esetben a meghatalmazott a vásárlótól származó elektronikus utalvány ellenében átvételi elismervényt ír alá, amelyen a meghatalmazott aláírásán túl feltünteti nevét és lakcímét is.

Postai szállítás esetén a jegy/bérlet/termék elsőbbségi küldeményként kerül feladásra, a szállítást a Magyar Posta végzi.

A vásárlás menetéről részletes leírást talál a Súgó ban

6. E-jegyek (saját nyomtatású jegyek)

Az e-jegyet Vevő a sikeres vásárlást követően saját maga nyomtathatja ki, azokat nem lehet sem személyesen a pénztárban, sem postai úton átvenni. A kinyomtatott jegy abban az esetben használható, amennyiben azon a vonalkód és a vonalkód melletti kód olvasható.

Az e-jegy elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag Vevőt terheli.

7. Számlaadás

Eladó minden vásárlásról, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokról elektronikus számlát (e-számlát) bocsát ki. A vásárlás befejezése után e-mailben küldi el azt a Vevő által megadott e-mailcímre.

Vevő tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton kap számlát, a számlaadatok utólag nem módosíthatók.

Az elektronikus számla PDF formátumú, Eladó által elektronikusan aláírt, időbélyeggel ellátott dokumentum. Megfelel a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa-törvény) és az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény előírásainak. Az e-számla PDF dokumentumolvasó szoftverrel (Adobe Reader) megtekinthető, kinyomtatható.

A számla belépésre nem jogosít.

8. Az elállás joga

Eladónak nem áll módjában sem jegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

Az – 1. és 4. pontban ismertetett módon végrehajtott – vásárlással Vevő beleegyezését adja, hogy Eladó a teljesítést megkezdje (a postai szállítással igényelt jegyek és bérletek esetében), illetve azt teljesítettnek tekintse (a saját nyomtatású, valamint személyes átvétellel igényelt jegyek és bérletek esetében). Vevő a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének l) pontjának értelmében elállási jogot a vásárlást követően nem gyakorolhat, tekintettel arra, hogy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatás egy meghatározott időpontra vagy idősávra szól.

9. Adatvédelem

Eladó az on-line regisztráció során birtokába jutott adatokat (név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint bizalmasan kezeli, kizárólag a vásárlások teljesítéséhez használja fel, azokat harmadik személynek semmilyen formában tovább nem adja. Vevő e-mailben kérheti adatai inaktiválását, melyet e-mailben Eladó visszaigazol.

Adatkezelési szabályzat

10. Panaszkezelés

Vevő e-mailben jelezheti problémáját az info@jegymester.hu e-mail címen magyar és angol nyelven. Eladó a beérkezett e-mailt 72 órán belül megválaszolja, illetve megkezdi az esetleges probléma kivizsgálását. Eladó az info@jegymester.hu címre beérkező leveleket elektronikus rendszerben, állapotuk szerint osztályozva nyilvántartja és megőrzi.

11. Egyéb

1. Eladó on-line jegyértékesítő rendszerén kizárólag a vásárlás lehetőségét kínálja látogatói számára, foglalást sem telefonon, sem e-mailben nem tud elfogadni, továbbá a megvásárolt jegyeket sem visszaváltani, sem más jegyre cserélni nem áll módjában.

2. Eladó a webáruházában megvásárolható jegyeknek nem tulajdonosa, hanem viszonteladója. A webáruház kínálatában található rendezvények megvalósulása, megrendezése, elmaradása, valamint az azokkal kapcsolatos esetleges minőségi reklamációk kizárólag a rendezvényszervező kompetenciája, azokért a Jegymester Kft. nem felel.

3. Vevő tudomásul veszi, hogy Eladónál megvásárolt elektronikus utalványon, belépőjegyen, bérleten szereplő produkció annak helyszínén csakis az arra érvényes belépőjegy vagy bérlet felmutatásával tekinthető meg. Amennyiben Vevő a helyszínen nem rendelkezik a vásárlását igazoló és a jegyátvételre/ belépésre jogosító dokumentummal (elektronikus utalvánnyal, jeggyel vagy bérlettel), úgy az adott intézmény nem köteles Vevő számára a belépést biztosítani.

4. A kulturális intézmények a műsorváltoztatás jogát fenntartják. Műsorváltozás esetén, illetve amennyiben az előadás elmarad, a jegycserét illetve a visszaváltást Eladó a jegyeket/bérleteket kibocsátó intézmény vagy gazdasági társaság feltételei szerint biztosítja.

5. A koronavírus-helyzetre való hivatkozással a jegycserét illetve a visszaváltást Eladó csak és kizárólag akkor biztosítja, ha azt Eladónak a jegyeket/bérleteket kibocsátó intézmény vagy gazdasági társaság azt külön engedélyezi. Ilyen esetben a Vevő által fizetendő visszaváltás kezelési költsége a jegyár 10%-a, továbbá az ilyen visszaváltási tranzakcióra is érvényes az üzletszabályzat 4. pontja, melynek értelmében Vevő a felszámított egyéb díjat (e-díj, kezelési költség, szállítási költség, fizetési szolgáltatók költsége, tranzakciós díj) nem kapja vissza.

Jelen vásárlói szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Utolsó változás kelte: 2020. március 09.

Az Ön böngészője elavult

Az oldal megfelelő működéséhez kérjük, frissítse azt, vagy használjon másikat! FRISSÍTÉS MOST

×